График на дейностите за осигуряване безвъзмездно ползване на познавателни книжки за втора възрастова група за учебната 2021 – 2022 г.

Рег. № РУО1-25528/03.08.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-249/27.07.2021 г., Ви информирах, че е прието Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за закупуване на познавателни книжки по всички образователни направления – за всяко дете, записано във втора възрастова група на общинските детски градини и училища, за осъществяване на предучилищно образование за 2021 г.

Приложено Ви изпращам Заповед № РД 09-1542/28.07.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на График на дейностите за осигуряване безвъзмездно ползване на познавателни книжки за втора възрастова група за учебната 2021 – 2022 година и приложения към нея график. Същите са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, рубрика „Учебници“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД