График на дейностите по държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2024/ 2025 година

Изх. № РУО1-3787/07.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД09-283/05.02.2024 г. на министъра на образованието и науката за определяне на График на дейностите по приемане на ученици в V клас на места по държавен план-прием за учебната 2024/2025 г.

С графика следва да запознаете учениците в IV клас в повереното Ви училище и техните родители.

 

Приложение:

  1. Заповед №РД09-283/05.02.2024 г. на министъра на образованието и науката.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД