График на дейностите при провеждане на ЗДИППК – част по теория на професията.

Изх. № РУО1-18249/16.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И

УЧИЛИЩА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В XII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН I №9105-185/13.05.2022 г., вх. № РУО1-18062/16.05.2022 г. относно организацията и провеждане на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация  (ЗДИППК) в частта им по теория на професията, приложено Ви изпращам График на дейностите при провеждане му на предстоящата сесия май-юни 2022 г.

Графикът е само за Ваше улеснение и не замества правилата и инструктажите, утвърдени със съответните нормативни и административни актове.

 

Приложения:

  1. График на дейностите при провеждане на ЗДИППК – част по теория на професията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД