Дарителска кампания „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“

Изх. № РУО1-33370/11.10.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-354/08.10.2021 г. на МОН, вх. № РУО1-33224/08.10.2021 г., Ви информирам, че за втора поредна година Асоциация „Българска книга“ (АБК) ще проведе кампанията „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“. Целта на инициативата е учениците да покажат своето отношение към литературата и към книгите, да се превърнат в посланици на четенето, да споделят любимите си книги с приятели и съученици и да дадат своя принос към училищния живот и образователния процес.

Предложената инициатива е в унисон с целите на администрирания от дирекция „Учебници и училищна документация“ модул „Библиотеките като образователна среда”, който дава възможност за обогатяване на училищните библиотеки с нови заглавия, а в училищата, в които няма библиотечен фонд — да бъде създаден такъв. Също така тази кампания дава възможност и за създаването на класни библиотеки — всеки клас да има своя и книгите в тях да са избрани от самите ученици.

Моля по подходящ начин да информирате учениците от Вашето училище и техните родители за целта, ползата и смисъла на кампанията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД