Дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание сесия май – юни на учебната 2022/2023 година.

Изх. №РУО1-12082/27.04.2023 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-897/25.04.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание сесия май – юни на учебната 2022/2023 година.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СЪБКА ПОПОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1029/25.04.2023 г.

на началника на РУО – София-град)