Дезинфекциозни материали

Изх. № РУО 1-6481/11.03.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE УЧИЛИЩА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със създадената епидемиологична ситуация и за изпълнение на заповед № РД09-626/11.03.2020 г. на министъра на образоването и науката, Ви обръщам внимание на следното:

Всички разходи за закупуване на дезинфектанти са за сметка на бюджета на училището.

Колегите, които имат връзки с производители и/или доставчици могат да ги споделят помежду си, за да се организира този процес.

В краен случай, ако не намерите необходимите количества дезинфектанти трябва да информирате старши експертите по организация на средното образование, професионално образование и обучение и предучилищно образование на електронните им пощи до 13:00 ч. на 12.03.2020 г., за количествата необходими за Вашата образователна нституция. МОН ще осигури съдействие с оглед приоритетно организиране на доставки за района.

Дейностите в образователната Ви институция трябва да следват приложения Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19 на СРЗИ.

Внимателно се запознайте с Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в края на Алгоритъма.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД