Дейности в „Седмицата на професионалните умения в България“ – дни на отворени врати (28-31.10.2019 г.)

Изх. № РУО1-29807/18.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – София-град с изх. № РУО1—28748/08.10.2019 г. относно провеждане на „Седмица на професионалните умения в България“, Ви уведомявам, че по време на „Дните на отворените врати“ на територията на област София-град, от професионалните гимназии са организирани съвместните дейности с работодателите и събития с оглед кариерно ориентиране на учениците с възможност за посещение на ученици от V до VII клас от ОУ, ОбУ и СУ.

Приложено Ви изпращам Обобщена информация за организираните дейности.

Приложение:

  1. Обобщена информация за организираните дейности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Румяна Вангелова

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2326/16.10.2019 г.

на началника на РУО – София-град/