Дейности за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Рег. № РУО1-5519/ 21.02.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Със Заповед № РД 09-405/09.02.2024 г. на министъра на образованието и науката е утвърден График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти от децата в първа, във втора, в трета и в четвърта възрастова група, за учениците от I до IV клас и по специалните учебни предмети за децата със сензорни увреждания – увреден слух, в държавните и общинските детски градини и училища за учебната 2024 – 2025 година. Със Заповедта са утвърдени и образци на заявки по възрастови групи и класове. Графикът и заявките са публикувани на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката, линк ,Учебници”

В графика е определен срок за подаване на заявки от държавните и общинските детски градини и училища в периода от 26.02. до 15.03.2024 г. до съответните първостепенни разпоредители с бюджети, както и до издателствата.

Срокът за сключване на договори от държавните и общинските детски градини и училища е до 15.03.2024 година.

Директорите на частните детски градини и частните училища ще попълват заявки и ще сключват договори в периода 27.05 – 28.06.2024 година.

Допълнително ще бъде изготвен график на дейностите и образци на заявки за учебници и учебни комплекти по учебните предмети за учениците от V до XII клас, както и по учебните предмети майчин език – турски език и религия, по които има одобрени учебни комплекти и учебници.

Заедно с посочените документи – график и образци на заявки е публикуван и списък на

издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2024 – 2025 година с цел улесняване на комуникацията на директорите на детските градини и училищата със съответните издателства.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД