Дейности и инициативи на сдружение „Операция: Плюшено мече“

Изх. №РУО1-21930/10.06.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-219/02.06.2022 г., вх. №РУО1-20709/03.06.2022 г. Ви уведомявам, че информация относно дейностите и инициативите на сдружение „Операция: Плюшено мече“ можете да намерите на следния адрес: https://plushenomeche.org/.

Сдружение „Операция: Плюшено мече“ е информирано, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училища да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, както и за необходимостта от спазване на законовите изисквания по отношение на информирано съгласие на родителите, в т.ч. и по отношение разгласяване на сведения или данни за деца, включително и на снимки на деца.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД