ДЕЙНОСТИ И КООРДИНАТИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ПРЕВАНТИВНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИИТЕ

Изх. № РУО1-8425/15.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо с вх. № РУО 1- 8347/14.04.2020 г. за оказване на психологическа подкрепа на учители, ученици и родители в условията на извънредно положение,  Ви уведомявам, че Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите /ПИЦ по ПН/ – София се обръща към родителите и учителите да не се подценяват рисковете от употреба на алкохол и наркотици, както и да не се пренебрегват случаите на установявено затруднено усвояване на материала от страна на ученици, неглижиране на поставените за самостоятелна работа задачи и/или непосещаване на провежданите онлайн занимания. За актуалната организация на работа на Центъра по време на извънредното положение, можете да се информирате на адрес www.sofiamca.org<http://www.sofiamca.org> секция „Новини и събития”, както и на телефон 02/9446497.

В тази връзка Ви уведомявам, че ПИЦ по ПН-София предлага следните услуги:

  1. Индивидуално онлайн консултиране за ученици, учители и родители и онлайн групова работа – групи за взаимопомощ, за личен опит и  др. (може и по предварително заявени теми), предназначени за ученици и родители.
  2. Възможност за включване на учениците в „Онлайн приключенска терапия“, в която като алтернативи за свободното време се провеждат виртуални пътешествия до екзотични места, онлайн се посещават музеи и др.
  3. За подкрепа от психолози и предоставяне на възможности за олекотяване на режима на електронно обучение в извънредно положение, можете да използвате следните координати.

Юри Кацаров, психолог – сл. тел: 0889 744 248
Пламенка Петрова, социален работник – сл. тел: 0888 855 024
Дневен консултативен център за деца, юноши и родители
телефон: 02/9311202.
Росица Станулова, психолог – сл. тел: 0889 766 109
Виктория Казакова, психолог – сл. тел: 0889 722 489
д-р Цветелина Петкова, директор на ПИЦ по ПН-София
тел. 0889 755 142

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД