Дейности на ЦПЛР – Кариерно ориентиране и консултиране – София

Изх. №РУО1-7902/08.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с указания на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че кариерните консултанти от Център за подкрепа за личностно развитие – Кариерно ориентиране и консултиране – София /ЦПЛР – КОК – София/ могат да извършват координирано с директорите на училищата дейности по кариерно консултиране на учениците в учебни дни, съобразено с дневната натовареност на учениците. Такава дейност може да се извършва и в събота и в неделя, както и в периода 13-16.04.2020 г.

Моля да създадете необходимата организация за запознаване на учителите и учениците от поверената Ви образователна институция с възможностите за кариерно консултиране на учениците.

Приложение: 1. Координати за връзка с ЦПЛР – КОК-София.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД