Дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г.

Изх. №РУО1-35408/23.09.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-339/16.09.2022 г., с вх. № РУО1-34573/16.09.2022 г.,  oтносно заложени дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в Република България през учебната 2022/2023 г., Ви уведомявам следното:

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в Република България на Министерството на здравеопазването се изпълнява съвместно с Българския зъболекарски съюз, Министерството на образованието и науката, националните консултанти по детска дентална медицина, по хранене, по хигиена на детската и юношеската възраст.

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в Република България се ръководи в 28-те области от Национален координационен съвет на Министерството на здравеопазването и от регионални координатори.

Във връзка с изпълнението на програмата се предвижда през 2022/2023 учебна година да се проведат следните дейности:

  1. Безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зьби на деца от 5 до 8 години. За тази цел е необходимо на националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на Министерството на здравеопазването, регионалните координатори и изпълнителите на програмата да се оказва съдействие по дейностите, които предстоят, както следва:
  • Децата и техните родители трябва да се информират за дейностите по националната програма от съответните координатори, които да проведат информационни срещи в училища и в детски градини.
  • Необходимо е там да бъдат поставени информационни материали за програмата – плакати и брошури.
  • На всеки родител ще се предостави бланка за информирано съгласие. След връщане на подписано информирано съгласие от страна на родителите, детето може да се преглежда, да се определя необходимостта от поставяне на силанти и професионалистът, изпълнител на програмата, да ги поставя.
  1. Провеждане на кръгли маси за оповестяване сред широката общественост на резултатите от епидемиологичното проучване, както и резултатите от провежданите дейности по програмата досега. Кръглите маси ще се проведат в градовете Хасково, Сливен, Бургас, Русе, Варна, Видин, Монтана, Перник,  Благоевград, София.

Във връзка с гореизложеното моля да се осигури достъп на националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на Министерството на здравеопазването, регионалните координатори, лекарите по дентална медицина и епидемиологичните екипи от факултетите по дентална медицина — София, Пловдив и Варна, изпълнители по програмата, до детските градини и училищата за осъществяване на посочените деййости, които предстоят;

Моля също така да съдействате за успешното провеждане на силанизацията на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 8 години и планираните кръгли маси.

Членовете на Националния координационен съвет на Министерството на здравеопазването, националния координатор, както и пълния текст на националната програма ще намерите на адрес: www.mh.government.bg в раздел „Политики-Програми-

Актуални програми”.

Имената на регионалните координатори и лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата във всички области, са публикувани на интернет страницата на програмата на адрес: www.oralnaprofilaktika.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД