Дейности по проект „Подкрепа за успех“

Изх. № РУО1-24194/23.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105-215/01.06.2022 г. на МОН с вх. № РУО1-20506/01.06.2022 г., Ви уведомявам, че на 24.06.2022 г. от 09:30 часа в сградата на 68 СУ „Акад. Н. Обрешков“ ще се проведе междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ с ученици  от 23 СУ „Фредерик Ж. Кюри“, 68 СУ „Акад. Н. Обрешков“, 93 СУ, „Ал. Т. Балан“, 108 СУ „Н. Беловеждов“ и ПГД „Ел. Вазова“. Програмата включва фестивал „Дефиле на успеха“.

Приложение: Програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАд

(съгласно заповед №РД02-1794/17.06.2022 г.

на началника на РУО – София-град)