Действия за намаляване на риска за здравето на децата и подрастващите

Изх. № РУО1-1492/20.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с ДИРЕКТИВА (ЕС)2016/2284 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и в изпълнение на правомощията Ви, при констатирано завишаване на емисиите от вредни вещества във въздуха над допустимите норми съгласно европейските стандарти и с цел намаляване риска за здравето на децата и подрастващите, моля да предприемете незабавно необходимите действия в рамките на Вашата компетентност, включващи:

  1. Прекарване повече време на закрито.
  2. Ограничаване физическата активност (спорт, игри, активни занимания) на открито.
  3. Аерацията на помещенията да се извършва по график – по-често за кратко време.
  4. Учестен режим на влажно почистване на под, повърхности, измиване със сапун и вода на играчки, маси, столове, легла и др.
  5. Регулярно изтупване на спално бельо, завивки и килими, съобразено с часовия интервал с минимални стойности на вредни емисии и вещества във въздуха.
  6. Строг контрол на здравословното състояние на децата и подрастващите, посещаващи детски, учебни и социални заведения, с цел предотвратяване риска от разпространение на респираторни заболявания.
  7. Системен контрол върху стойностите на микроклиматичните фактори на средата (температура, влажност и движение на въздуха) в помещенията, в които пребивават деца и подрастващи.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД