Декларация и критерии за изплащане на парична награда на директорите

Изх. № РУО1-33416/23.11.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И

ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На електронните пощи на образователните институции са изпратени декларация и критерии за изплащане на парична награда, съгласно раздел ІІ, т. 4, буква ”д” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за личностно развитие, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2020 г., утвърдени със заповед № РД 09-118/21.01.2020 г., изменена със заповед № РД09-1341/15.06.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Попълнените декларации изпращайте през системата за сигурно електронно връчване и на имейл [email protected] до 07.12.2020 г. (понеделник) включително.

Декларации, постъпили след този срок или попълнени некоректно няма да бъдат разглеждани!

Моля да се запознаете внимателно с условията за получаване на наградата и да подадете  декларация, ако отговаряте на всички условия.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгл. з-д № РД10-1972/13.11.2020 г.

на министъра на образованието и науката/