Декларация и критерии за изплащане на парична награда на директорите

Изх. № РУО1-39354/30.11.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И

ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На електронните пощи на образователните институции са изпратени декларация и критерии за изплащане на парична награда, съгласно раздел ІІ, т. 4, буква ”д” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за личностно развитие, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2021 г., утвърдени със заповед № РД09-137/15.01.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменени със заповед №  РД09-1532/22.07.2021 г. и заповед № РД09-4626/25.11.2021 г.:

Попълнените декларации изпращайте през системата за сигурно електронно връчване и на имейл [email protected] до 08.12.2021 г. (сряда) включително.

Декларации, постъпили след този срок или попълнени некоректно няма да бъдат разглеждани!

Моля да се запознаете внимателно с условията за получаване на наградата и да подадете  декларация, ако отговаряте на всички условия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД