Декларация и критерии за изплащане на парична награда на директорите

Изх. № РУО1-38647/30.11.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И

ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На електронните пощи на образователните институции са изпратени декларация и критерии за изплащане на парична награда, съгласно раздел ІІ, т. 4, буква ”д” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за личностно развитие, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2023 г., утвърдени със заповед № РД 09-2106/30.08.2023 г. на министъра на образованието и науката.

Попълнените декларации изпращайте през Системата за сигурно електронно връчване до 07.12.2023 г. (четвъртък) включително.

Декларации, постъпили след този срок или попълнени некоректно няма да бъдат разглеждани!

Моля да се запознаете внимателно с условията за получаване на наградата и да подадете  декларация, ако отговаряте на всички условия.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД