Демонстрация с щадящи тестове за всички ученици

Изх. №РУО1-39838/03.12.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Изпращам Ви информация,  която включва демонстрация с щадящи тестове за всички ученици от училищата на територията на Република България, с която да бъдат запознати персоналът в повереното Ви училище, ученици и родители.

Демонстрация на изследването с щадящи тестове за ученици можете да видите тук:  https://youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ЕЛЕНА ИВАНЧЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/Съгласно заповед №РД02-2643/30.11.2021 г.
на началника на РУО – София-град/