Ден на безопасността на движение по пътищата

Изх. № РУО1-22575/14.06.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА                                                                        

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21452/08.06.2022 г. от Областната администрация на област София Ви уведомявам, че по инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” (ДАБДП) датата 29 юни е обявена с решение на Министерския съвет за Ден на безопасността на движение по пътищата, като по този начин се цели поставянето на акцент върху различни аспекти по въпросите на БДП.

С оглед гореизложеното, в периода около 29 юни, моля да планирате, организирате и изпълните инициативи за събития, които да поставят акцент на безопасността на пътя. Мероприятията биха могли да имат образователен, информационен и популяризиращ характер, и да демонстрират споделените визия и усилия на партньорските структури за ефективно противодействие на пътнотранспортния травматизъм.

Обръщам внимание, че на интернет и фейсбук страниците на ДАБДП: https://www.sars.gov.bg./za-potrebitelya и https://www.facebook.com/StateAgencyRoadSafety редовно се поместват полезни материали по темата , в т.ч. видеоклипове.

Моля, в срок до 07.07.2022 г., да уведомите чрез Системата за сигурно електронно връчване РУО – София-град за проведени от поверената Ви образователна институция инициативи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД