„Ден на отворените врати“ в Американския колеж в България, Благоевград.

Изх. № РУО1- 1132/16.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-851/14.01.2020 г. Ви уведомявам, че на 8 февруари 2020 г. в Американския университет в България, Благоевград ще има „Ден на отворените врати“. Предварителна регистрация може да се направи на интернет страницата http://aubg.edu/open-house, където може да се види и програмата за събитието.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД