Ден на отворените врати в ХТМУ, София

Изх. № РУО1-7885/ 07.03.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7190/01.03.2024 г. Ви уведомявам, че Химикотехнологичният и металургичен университет, гр. София обявява на 08.04.2024 г. Ден на отворените врати.

Моля информацията да бъде представена на педагогическите специалисти и на учениците от поверената Ви образователна институция.

Приложение:

  1. Плакат.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД