Десети национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“ 2023 г.

Изх. № РУО1-1843/23.01.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1679/20.01.2023 г. от РУО – Търговище относно Десети национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“ 2023 г., организиран от Център за подкрепа на личностното развитие – Обединен детски комплекс Търговище, приложено Ви изпращам обява за конкурса.

Моля да запознаете с горепосочената информация учителите и учениците от повереното Ви училище.

Приложение:

1 Обява за конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД