ДЗИ – добавен нов изпит от ДИППК в ЕИСИП

Изх. № РУО1-27925/15.07.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27905/15.07.2022 г. на министерството на образованието и науката относно училищата, които ще провеждат ДИППК, Ви информирам следното:

  • в системата е добавен нов изпит „Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – практика“. Този изпит трябва да бъде избран само за учениците, които ще се явяват само на частта „практика“!
  • за ученици, които ще се явяват на ДИППК теория и практика, то трябва да се избере „Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – изпит/тест по теория на професията“.

Разделянето на изпитите е с цел да се появят учениците в протоколите в системата.
Много важно уточнение!!! 

Когато се въвеждат оценките от ДИППК (несависимо от вида му) в ЕИСИП се въвежда комплексната оценка от целия изпит!

Пример: ученик, успешно положил частта „теория“ през м.юни 2022 г., но неуспешно положена част „практика“. През м.септември 2022 г. ако положи успешно частта „практика“, то в системата трябва да се въведе като оценка за изпит „Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – практика“ през м. сптември 2022 г. комплексната оценка от частта „теория“ през м. юни и частта „практика“ през м.септември 2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД