ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-22626/06.07.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с организиране на ДЗИ – сесия август-септември на учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам следното:

  1. Системата zamaturite.bg е превключена за работа за сесия август-септември. Обръщам внимание, че от системата НЕ се трият вече въведени данни (списък със служебни лица, ученици, зали).
  2. Зали за конкретни изпити могат да се добавят чрез менюто „Зали-изпитни зали“, като в изпълнение на заповед № РД 09-1261/17.06.2021 г. на министъра на образованието и науката крайният срок за изпращане на информация от директорите на училищата до Регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ за сградите, залите и броя на местата в залите е 07.07.2021 г.
  3. При служебните лица се отбелязват само новите възможности за участие от менюто „Служебни лица-възможности“. В изпълнение на заповед № РД 09-1261/17.06.2021 г. на министъра на образованието и науката крайният срок за въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, квестори, учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до Регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ на електронна поща: [email protected] е 07.07.2021 г.
  4. Учениците остават в системата със същите входящи номера и кодове за достъп, като само им се маркират новите изпити.

 

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-1261/17.06.2021 г. на министъра на образованието и науката

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД