ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО 1-23441/13.07.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с организиране на ДЗИ – сесия август-септември на учебната 2020/2021 г., напомням, че поправителните изпити в повереното Ви училище следва да бъдат организирани съгласно изискванията чл. 28, ал. 6 от Наредба № 3/15.04.2016 г. на МОН за системата на оценяване, с оглед възможността за коректно отразяване на допуснатите зрелостници в платформата admin.zamaturite.bg в определения съгласно  Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2020/2021 година срок /19.08.2021 г./, утвърден със заповед № РД 09-2119/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-1261/17.06.2021 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД