ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-РУО 1-23629/14.07.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2020/2021 г., напомням, че в изпълнение на Графика на дейностите, утвърден със заповед № РД 09-2119/28.08.2020 г., изменена със заповед РД 09-1261/17.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, срокът за регистриране на заявленията на зрелостниците и издаване на служебните бележки за подадено заявление в платформата https://admin.zamaturite.bg е 16.07.2021 г.

В срок до 19.07.2021 г., следва да обобщите информацията за заявленията и да изпратите следните справки до Регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ на имейл [email protected]:

  1. Генерирана от системата справка за зрелостниците, заявили желание да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити сесия август-септември на учебната 2020/2021 г.
  2. Генерирана от системата справка за зрелостниците със СОП, заявили желание да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити .
  3. Сканирани декларации от директора:

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД