ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2020/2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 107 от Наредбата за приобщаващо образование, във връзка с организацията на дейностите по осигуряване на необходимите разумни улеснения за участие на зрелостници със специални образователни потребности в държавните зрелостни изпити – сесия август-септември на учебната 2020/2021 г., е необходимо да предоставите актуална информация относно:

  1. Зрелостници с нарушено зрение, които ще полагат държавни зрелостни изпити през сесия август-септември на учебната 2020/2021 година (Приложение 1).
  2. Зрелостници с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които са заявили желание за писмен изпит с уголемен шрифт / уголеменият шрифт за тези зрелостници е различен по размери от уголемения шрифт за зрелостниците с нарушено зрение/ и ще полагат държавни зрелостни изпити през сесия август-септември на учебната 2020/2021 година (Приложение 2).

Справките изпращайте на електронен адрес dzi_sofiа[email protected] в срок до 27.07.2021 г.

Приложение:

  1. Зрелостници с нарушено зрение, които ще полагат държавни зрелостни изпити през сесия август-септември на учебната 2020/2021 година/Приложение 1/.
  2. Зрелостниците с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които ще полагат държавни зрелостни изпити през сесия август-септември на учебната 2020/2021 година /Приложение 2/.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД