ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2022/2023 г.

Изх. № РУО1 – 19197/21.06.23г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с организацията и провеждането на ДЗИ – сесия август-септември на учебната 2022/2023 г., Ви уведомявам, че със заповед №РД01-308/20.06.2023 г. на началника на РУО – София-град е определена Регионална комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити.

В срок до 26.06.2023 г. следва да определите със заповед състава и задълженията на училищната зрелостна комисия.

В срок до 03.07.2023 г. следва да изпратите сканирана декларацията на директора, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 83, ал. 8 от Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, на електронна поща [email protected]

Напомням, че в изпълнение на  заповед №РД09-4063/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката и Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити за учебната 2022/2023 г. – сесия август-септември, следва да въведете в Единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП), в срок до 11.07.2023 г. предложения за:

  1. Оценители, квестори, учители консултанти и учители по чужд език за четене на текст.
  2. Членове на комисиите по засекретяване и разсекретяване на ДЗИ.
  3. Сградите, залите и брой на местата в залите за провеждане на държавните зрелостни изпити и задължителните държавни изпити придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК).

Напомням, че успешното въвеждане на служебните лица и залите в ЕИСИП става след въвеждане на информацията през две менюта – за служебните лица: „Служебни лица“ – „Предложения“ и „Служебни лица“ – „Възможности“; за залите: „Зали“ – „Зали“ и „Зали“ – „Изпитни зали“.

За ДЗИ е необходимо да подадете най-малко толкова служебни лица, колкото са необходими, за да обслужат Вашите ученици: за всяка зала – по двама квестори, за всеки коридор – по двама квестори и за вход – по двама квестори. Ако имате ученици със СОП, е необходимо да предвидите зали и за тях, а също така учители консултанти. В случай, че имате зрелостници, които се явяват на изпит по чужд език, е необходимо да посочите и учители по чужд език за четене на текст. Обръщам внимание, че подаването на една зала не е ефективно и ангажира служители и ресурс (квестори, служители в училището, технически лица и др.), които ще присъстват за провеждане на изпит само в една зала. Във връзка с провежданите в летните месеци ремонти и невъзможността да се използват залите в такива училища, е желателно училищата, които имат подадени заявления за явяване на ДЗИ август-септември да подадат максимум зали, с които разполагат.

В срок до 11.07.2023 г. следва да изпратите сканираните декларации на оценители, квестори, консултанти, учители по чужд език за четене на текст и на членовете на комисиите по засекретяване и разсекретяване на ДЗИ, на електронна поща [email protected].

Моля да въведете горепосочената информация подробно и коректно в базата данни на софтуера за ДЗИ – 2023 г., в платформата https://admin.infopriem.mon.bg.

Моля в срок до 03.07.2023 г. да попълните онлайн справка за непрекъснат контакт с директора на училището и с длъжностното лице, определено да отговаря в училището за организацията на ДЗИ – сесия август-септември  на учебната 2022/2023 г.

Разчитам на Вашия професионализъм и отговорност!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД