ДЗИ, сесия август – септември на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО 1 – 16164/30.06.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО ПРОВЕЖДАТ ДЗИ, сесия август-септември  на учебната 2019/2020 година

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2019/2020 г.  в изпълнение на § 24, ал. 2 от ЗПУО и § 7 от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците и  заповед № РД 09-1359/19.06.2020 г. на министъра на образованието и науката Ви напомням:

Подаването на заявления за допускане до ДЗИ от учениците на поверените Ви училища се извършва в срок от 01.07.2020 г. до 21.07.2020 г.

В същия период е необходимо да регистрирате заявленията в платформата https://admin.zamaturite.bg и да издадете служебни бележки.

Изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, за получаване на Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет по чл. 4, т. 41 от Наредба № 4/16.04.2003 г. на МОН за документите за системата на народната просвета, съгласно § 8, ал. 3 от Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, може да се положи и от лица, които са се обучавали или се обучават в:

2.1. Чуждестранни училища в Република България.

2.2. Училища на чужди държави.

На изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, могат да се явят лица след завършено средно образование, след успешно приключване на последния гимназиален клас или по време на обучението в последния гимназиален клас в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави.

Лицата, които желаят да положат изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, подават заявление за допускане на хартиен носител до РУО – София-град и към него се прилага копие на диплома за средно образование или документ, издаден от съответното училище, удостоверяващ, че лицето е завършило последния гимназиален клас или че лицето се обучава в последния гимназиален клас. Документите, които са на чужд език, се представят в официален превод на български език.

След проверка на подадените документи в РУО – София-град, допускането до изпит се извършва в 7. СУ „Свети Седмочисленици“, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28, определено със заповед № РД 01-279/15.06.2020 г. на началника на РУО – София-град.

Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава след представяне на диплома за средно образование или на документ, удостоверяващ, че лицето е завършило средно образование съгласно законодателството на чуждата държава, признат при условията и по реда на Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД