ДЗИ, сесия август – септември на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО 1-18139/13.07.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
КОИТО ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че в изпълнение на Графика на дейностите за организиране, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 г. – сесия август-септември, до 17.07.2020 г. следва да въведете в платформата https://admin.zamaturite.bg предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст. Декларациите на предложените от Вас служебни лица се изпращат до Регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ чрез Системата за сигурно електронно връчване.
В същия срок следва да въведете в платформата и информация за сгради, зали и брой места в тях за провеждане на ДЗИ.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД