ВАЖНО – ДЗИ, сесия август – септември на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО 1-18445/15.07.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
КОИТО ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че в изпълнение на Графика на дейностите за организиране, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 г. – сесия август-септември, до 17.07.2020 г. е необходимо на въведените в платформата https://admin.zamaturite.bg служебни лица да бъдат посочени възможности за участие, което се случва като:
През „Служебни лица“–>“Възможности“–>“Редакция на дадено лице“ –>“Възможност за участие“
В същия срок следва да бъдат предоставени в платформата https://admin.zamaturite.bg изпитни зали само за ДЗИ по Български език и литература. Всички останали зали трябва да бъдат изчистени.
Напомням Ви, че не е рентабилно от гледна точка на ресурс служебни лица да посочвате само по 1 или 2 изпитни зали.
Моля за Вашата бърза, навременна и коректна реакция.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД