ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2019/2020 г. – видеонаблюдение

Изх. № РУО1- 21480/19.08.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

В КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ – СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Заповед № РД 09-2150/27.08.2019 г., изменена със заповед № РД 09-919/05.05.2020 г. и заповед № РД 09-1359/19.06.2020 г. на министъра на образованието и науката за организацията и провеждането на ДЗИ, сесия август-септември,  през учебната 2019/2020 година и на чл. 82а от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Ви изпращам Инструкцията за работа с портала  за видеонаблюдение.

Необходимо е да попълните анкетна карта за текущо техническо състояние в срок до 12:00 ч. на 21.08.2020 г. на следния линк:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=X4Dd46KljUiVxt88H79rr0vXhxT1wylGnzxSKzNZSd9UNzk2S002Tk9JNEEzWTFaOVpCMTgwUlo4OS4u

 

Приложение:

Инструкцията за работа с портала за видеонаблюдение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД