ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-17107/01.06.2021 г. г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2020/2021 г., със заповед № РД 01-287/31.05.2021 г. на началника на РУО – София-град е определена Регионална комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити. Заповедта е изпратена на електронните пощи за ДЗИ на училищата.

В срок до 07.06.2021 г. следва да определите със заповед състава на училищната зрелостна комисия. Заповедта и декларация на директора, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 4, ал. 2 от Наредба №3/17.05.2004 г. на МОН за организацията и провеждането на ДЗИ, следва да изпратите сканирани на един файл в pdf формат на електронна поща [email protected] в срок до 17.06.2021 г.

Напомням Ви, че съгласно заповед № РД 09-2119/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката и график на дейностите за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2020/2021 г. – сесия август-септември, следва да изпратите предложения за:

  1. оценители, квестори, консултанти и учители по чужд език за четене на текст, в срок до 18.06.2021 г.;
  2. сградите, залите и броя на местата в залите в срок до 18.06.2021 г..

В срок до 21.06.2021 г. следва да изпратите сканираните декларации на оценители, квестори, консултанти и учители по чужд език за четене на текст на електронна поща [email protected] – декларациите на всеки вид служебни лица да са сканирани в отделен файл в pdf формат. Особено важно е в подаваните декларации да бъде изписано „учител по … /учебният предмет, по който преподава/”.

Моля да въведете горепосочената информация подробно и коректно в базата данни на софтуера за ДЗИ – 2021 г., на сайта https://admin.zamaturite.bg, след актуализирането му.

За ДЗИ е необходимо да подадете най-малко толкова квестори, колкото са необходими, за да обслужат Вашите ученици. За всяка зала – по двама квестори, за всеки коридор – по двама квестори и за вход – по двама квестори. Ако имате ученици със СОП, е необходимо да предвидите зали и за тях, а също така и консултанти и за двата изпита.

Залите да са с пълняемост 10 места. Предвид епидемичната обстановка, всяко училище подава максимума зали, с който разполага училището, без да се съобразява с броя на собствените си зрелостници.

Моля, в срок до 10.06.2021 г. да попълните онлайн справка за непрекъснат контакт с директора на училището и длъжностното лице, определено да отговаря за организацията на сесия август-септември на ДЗИ 2021 г. в училището.

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД