ДЗИ, сесия август – септември на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО 1 – 14668/19.06.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-1359/19.06.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД 09-2150/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-919/05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката в частта т. 2 „График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити за учебната 2019/2020 г.“.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-1359/19.06.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-1461/12.06.2020 г. на началника на РУО – София-град/