ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-7025/20.03.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2019/2020 г. Ви напомням:

Поради обявеното извънредно положение в страната, срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити се удължава до 20.03.2020 г. включително.

В изпълнение на Графика на дейностите, утвърден със заповед № РД 09-2150/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, срокът за подаване на информацията от училищата на платформата https://admin.zamaturite.bg е 20.03.2020 г.

В срок до 25.03.2020 г., следва да изпратите генерирана от системата Справка за зрелостниците, заявили желание да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити сесия май-юни на учебната 2019/2020 г., Справка за зрелостниците със СОП, заявили желание да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити и декларации от директора:

Горецитираните документи да бъдат подписани, сканирани и изпратени на електронна поща [email protected]

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД