ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-7738/06.04.2020 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,
КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

До 10.04.2020 г. следва да изпратите сканирана заповед на директора, регламентирана в разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 4 и чл. 23, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3/17.05.2004 г. на МОН за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити на [email protected].

Моля, в срок до 10.04.2020 г. да попълните следната онлайн справка за учителите, включени в състава на комисията за провеждане на държавни зрелостни изпити в училището.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД