ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-14619/19.06.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, съгласно писмо с вх. № РУО1-14618/19.06.2020 г. от директора на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование достъпът до сайта rezults12.mon.bg за запознаване с изпитните работи от държавните зрелостни изпити ще бъде затворен в 17:00 часа на 19.06.2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-1461/12.06.2020 г. на началника на РУО – София-град)