ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-3019/05.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2019/2020 г., със заповед № РД 01-28/28.01.2020 г. на началника на РУО – София-град е определена Регионална комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити. Копие от заповедта може да получите до 10.02.2020 г. в стая № 422, ет. ІV в РУО – София-град, ул. „Антим I” № 17.

В срок до 14.02.2020 г. следва да представите в стая № 422 копие от заповедта на директора за определяне на състава на училищната зрелостна комисия и декларация на директора, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 4, ал. 2 от Наредба №3/17.05.2004 г. на МОН за организацията и провеждането на ДЗИ.

Напомням Ви, че съгласно заповед № РД 09-2150/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката и график на дейностите за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2019/2020 г. – сесия май-юни, в срок до 17.02.2020 г. следва да изпратите предложения за:

  1. оценители, квестори, консултанти и учители по чужд език за четене на текст;
  2. сградите, залите и броя на местата в залите.

Моля да въведете горепосочената информация подробно и коректно в базата данни на софтуера за ДЗИ – 2020 г., на сайта https://admin.zamaturite.bg, след актуализирането му.

За ДЗИ е необходимо да подадете най-малко толкова квестори, колкото са необходими, за да обслужат Вашите ученици. За всяка зала – по двама квестори, за всеки коридор – по двама квестори и за вход – по двама квестори. Ако имате ученици със СОП, е необходимо да предвидите зали и за тях, а също така и консултанти и за двата изпита.

Залите да са с пълняемост минимум 13 места и максимум 15 места.

Придружителното писмо от директора с приложена информация за предложените от Вас квестори, консултанти, членове на техническите комисии и оценители и приложените към тях оригинали на декларации по чл. 4 от Наредба № 3/17.05.2004 г. на МОН за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити се предават на хартиен носител в стая № 422 в РУО – София-град в срок до 14.02.2020 г. Особено важно е в придружителното писмо на директора със списъка на учителите и в подаваните декларации да бъде изписано „учител по … /учебният предмет, по който преподава/”.

Моля, в срок до 14.02.2020 г. да п опълните онлайн справка за непрекъснат с директора на училището и длъжностното лице, определено да отговаря за организацията на сесия май-юни на ДЗИ 2020 г. в училището.

 

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД