ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-8846/18.03.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2020/2021 г. напомням, че в изпълнение на Графика на дейностите, утвърден със заповед № РД 09-2119/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, срокът за регистриране на заявленията на зрелостниците и издаване на служебните бележки за подадено заявление в платформата https://admin.zamaturite.bg е 19.03.2021 г.

В срок до 23.03.2021 г., следва да изпратите на имейл [email protected], генерирана от системата, Справка за зрелостниците, заявили желание да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити сесия май-юни на учебната 2020/2021 г., Справка за зрелостниците със СОП, заявили желание да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити и сканирани декларации от директора:

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД