ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-10268/05.04.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,
КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

До 10.04.2021 г. следва да изпратите сканирана заповед на директора, регламентирана в разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 4 и чл. 23, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3/17.05.2004 г. на МОН за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити на [email protected].

Моля, в срок до 08.04.2021 г. да попълните следната онлайн справка за учителите, включени в състава на комисията за провеждане на държавни зрелостни изпити в училището.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД