ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-18199/07.06.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на пощите за ДЗИ е изпратена необходимата информация по училища (потребителско име и пароли), необходима за разглеждане на изпитните работи от зрелостниците, които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи от ДЗИ.

Всеки директор следва да създаде необходимата организация, за да могат желаещите да се запознаят с оценените си изпитни работи на сайта: results12.mon.bg, като се гарантира, че достъпът ще се осъществява само от лице от училищната зрелостна комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-1194/31.05.2021 г.

на началника на РУО – София-град)