ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО 1-4744/08.02.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждане на ДЗИ – сесия май-юни, на учебната 2020/2021 г., със заповед № РД 01-64/02.02.2021 г. на началника на РУО – София-град е определена Регионална комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити.

В срок до 08.02.2021 г. следва да определите със заповед състава на училищната зрелостна комисия. Заповедта и декларация на директора, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 4, ал. 2 от Наредба №3/17.05.2004 г. на МОН за организацията и провеждането на ДЗИ следва да изпратите сканирани на електронна поща [email protected] в срок до 14.02.2021 г.

Напомням Ви, че съгласно заповед № РД 09-2119/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката и График на дейностите за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2020/2021 г. – сесия май-юни, следва да изпратите предложения за:

  1. Оценители, квестори, консултанти и учители по чужд език за четене на текст, в срок до 15.02.2021 г.
  2. Сгради, зали и брой на местата в залите, в срок до 17.02.2021 г.

В срок до 19.02.2021 г. следва да изпратите сканираните декларации на оценители, квестори, консултанти и учители по чужд език за четене на текст на електронна поща [email protected]. Особено важно е в подаваните декларации да бъде изписано „учител по … /учебен предмет, по който преподава/”.

Моля да въведете горепосочената информация подробно и коректно в базата данни на софтуера за ДЗИ-2021 г., на сайта https://admin.zamaturite.bg. При първо влизане на сайта е необходимо да направите нова регистрация. Сертификатът за достъп до сайта е този, който имате от учебната 2019/2020 г.

За ДЗИ е необходимо да подадете най-малко толкова квестори, колкото са необходими, за да обслужат Вашите ученици. За всяка зала – по двама квестори, за всеки коридор – по двама квестори и за вход – по двама квестори. Ако имате ученици със СОП, е необходимо да предвидите зали и за тях, а също така и консултанти и за двата изпита.

Залите да са с пълняемост 10 места. Предвид епидемичната обстановка, всяко училище подава максимум зали, с които разполага училището, без да се съобразява с броя на собствените си зрелостници.

Моля, в срок до 10.02.2021 г. да попълните онлайн справка за непрекъснат контакт с директора на училището и длъжностното лице, определено да отговаря в училището за организацията на ДЗИ – сесия май-юни на учебната 2020/2021 г.

 

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД