ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-6456/07.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма на МОН с вх. №РУО1-6052/02.02.2022 г. и вх. №РУО1-6185/04.02.2022 г. обръщам внимание, че при подаване на заявления за допускане до ДЗИ от учениците на поверените Ви училища те трябва да посочат вида на подготовка на изучавания учебен предмет – общообразователна, профилирана или професионална.

За зрелостници, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана подготовка, видът на подготовката за втория задължителен зрелостен изпит може да бъде само профилирана.

При допълнителните държавни зрелостни изпити е възможно да има общообразователна и профилирана подготовка.

При заявяване на ДЗИ по чужд език (АЕ, ФЕ, НЕ, РЕ, ИЕ, ИтЕ) следва да се посочи и равнището на съответния чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка, както следва:

 

  ЧЕ – профилиращ предмет       (ниво на ЧЕ, на което ще се полага ДЗИ) ЧЕ – не е профилиращ предмет   (ниво на ЧЕ, на което ще се полага ДЗИ)
ЧЕ – интензивно изучаван в VIII клас B2 B2.1
ЧЕ – разширено изучаван в VIII клас B2 B1
ЧЕ – неинтензивно и неразширено изучаван в VIII клас B1 B1.1
ЧЕ – изучаван от IX клас B1.1 A2

 

Полагане на ДЗИ по изучаван чужд език в първи гимназиален етап и като профилиращ предмет във втори гимназиален етап (различен от АЕ, ФЕ, НЕ, РЕ, ИЕ, ИтЕ) може да стане само като допълнителен ДЗИ и при заявяването следва да се посочи и равнището на съответния чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка, както следва:

 

  ЧЕ – профилиращ предмет       (ниво на ЧЕ, на което ще се полага ДЗИ)
ЧЕ – интензивно изучаван в VIII клас B2
ЧЕ – разширено изучаван в VIII клас B2
ЧЕ – изучаван от IX клас B1.1

 

 

Единственият учебен предмет, по който зрелостник може да положи държавни зрелостни изпити два пъти, е български език и литература – като задължителен ДЗИ върху учебно съдържание, изучавано за придобиване на общообразователна подготовка в XI и XII клас, и като допълнителен ДЗИ, ако предметът е изучаван като профилиращ, върху учебно съдържание от задължителните модули на профилираната подготовка в XI и XII клас.

При успешно полагане и на двата изпита в дипломата за средно образование лицето ще има две оценки от ДЗИ по български език и литература, като срещу всяка от тях следва да се посочи съответния вид подготовката.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД