ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2023/2024 г. – организация

Изх. № РУО1-3061/01.02.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с организацията и провеждането на ДЗИ – сесия май-юни на учебната 2023/2024 г., Ви уведомявам, че със заповед №РД01-37/31.01.2024 г. на началника на РУО – София-град е определена Регионална комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити. Заповедта е изпратена на електронните пощи на училищата.

В срок до 06.02.2024 г. следва да определите със заповед състава на училищната зрелостна комисия. В срок до 09.02.2024 г. следва да изпратите сканирана декларацията на директора, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 83, ал. 9 от Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, на електронна поща: [email protected]

Напомням, че съгласно заповед №РД09-2046/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката и Графика на дейностите за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2023/2024 г. – сесия май-юни, следва да въведете в Единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП), в срок до 26.02.2024 г. предложения за:

  1. Оценители, квестори, учители консултанти и учители по чужд език за четене на текст.
  2. Членове на комисиите по засекретяване и разсекретяване на ДЗИ.

В срок до 26.02.2024 г. следва да въведете в Единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) предложения за сградите, залите и брой на местата в залите за провеждане на държавните зрелостни изпити и на задължителните държавни изпити придобиване на професионална квалификация(ЗДИППК).

В срок до 27.02.2024 г. следва да изпратите сканираните декларации на оценители, квестори, консултанти, учители по чужд език за четене на текст и на членовете на комисиите по засекретяване и разсекретяване на ДЗИ, на електронна поща: [email protected].

Моля да въведете горепосочената информация подробно и коректно в базата данни на софтуера за ДЗИ – 2024 г., в платформата https://admin.infopriem.mon.bg.

За ДЗИ е необходимо да подадете най-малко толкова квестори, колкото са необходими, за да обслужат Вашите ученици. За всяка зала – по двама квестори, за всеки коридор – по двама квестори и за вход – по двама квестори. Ако имате ученици със СОП, е необходимо да предвидите зали и за тях, а също така консултанти и за двата изпита.

Залите да бъдат подадени само за изпита по български език и литература и да са с пълняемост 15 места. Всяко училище подава максимума зали, с които разполага училището, без да се съобразява с броя на собствените си зрелостници.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД