ДЗИ

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-10969/18.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2150/27.08.2019 г., изменена със заповед № РД 09-919/05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката за организация и провеждане на ДЗИ през учебната 2019/2020 година и на чл. 82а от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Ви изпращам Инструкцията за работа с портала за видеонаблюдение.

Необходимо е да попълните анкетна карта за текущо техническо състояние в срок до 12:00 ч. на 22.05.2020 г. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1obgOiPUVYosxTG1iM0WBpmVMib6gqvx0VHUo1Ny4O7Y/edit

 

Приложение:

  1. Инструкцията за работа с портала за видеонаблюдение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД