Дискусии на тема „Превенция на спортното хулиганство“

Изх. № РУО1– 34870/24.10.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на СДВР с вх. № РУО1-32768/09.10.2023 г., Ви уведомявам, че с цел превенция на спортното хулиганство и повишаване нивото на информираност служители на СДВР ще проведат срещи и беседи с ученици, родители, ръководствата на училищата, педагогическия и непедагогическия персонал.

За предварителна заявка и планиране на срещите директорите на образователните институции е необходимо да се свържат с определените от СДВР служители: инсп. Т. Шиянкова, инсп. М. Соколова, инсп. Кр. Петков, инсп. П. Геров, мл. експ. Л. Николов на: тел. 02/9820454, 02/9821233, 02/9820288.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

 СОФИЯ-ГРАД