Дневници по реда на Наредба № 8, чл. 40, ал 2

Изх. № РУО1-14090/15.06.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно писмо на АдминСофт вх. № РУО1-14011/15.06.2020 г. относно прилагането на чл. 40, ал. 2 от Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Ви информирам, че към НЕИСПУО е разработен самостоятелен модул за архивиране и съхраняване на дневниците по Приложение № 2 на Наредбата.

Модулът е достъпен на адрес https://dnevnici.mon.bg/

или от основния модул на НЕИСПУО – http://am.mon.bg/

За вход се изисква квалифициран електронен подпис, съответстващ на Булстат на институцията.

В модула могат да се архивират всички дневници, генерирани в PDF-формат, и предварително подписани с електронен подпис на директора (Tools – Certificates – Digitally Sign). Дневниците, архивирани в модула, ще бъдат съхранявани съгласно сроковете в Приложение 2, и не е необходимо да бъдат разпечатвани и съхранявани на хартиен носител.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД