ДНИ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ 2019 – ОБУЧЕНИЯ

Изх. № РУО1-30204/23.10.2019 г

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

Във връзка с писмо на Българско общество по индивидуална психология „Алфред Адлер“, с вх. № РУО1 – 29414/15.10.2019 г., e отправена покана за участие в образователни семинари в рамките на Дни на индивидуалната психология 2019. Програмите са предназначени за специалисти от детските градини и училищата, които искат да придобият нови знания и умения за справяне с някои от най-сериозните предизвикателства в професията на учителя. Обученията са включени в регистъра на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. Участието във всеки един от семинарите се признава за един квалификационен кредит.

За допълнителна информация: Драгомира Павлова, Сдружение „Адлериански център за деца и родители Бобче Топче“: 0889 92 82 89, [email protected].

Приложение: Програма за „Дни на индивидуалната психология 2019 – обучения“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА  

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

/ съгл. Заповед № РД 02-2339/21.10. 2019 г.

на началника на РУО – София-град/