Доклад за потребностите от работна сила в област София-град

Изх. № РУО1-43764/14.12.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА С ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по подготовка на държавния план-прием в VІІІ клас, приложено Ви изпращам Информация за пазара на труда в област София-град, предоставена от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София.

Приложения:

  1. Информация за търсенето на работна сила в област София-град
  2. Доклад за резултатите от анкетно проучване за потребностите от работна сила в област София – град.
  3. Обявени свободни работни места за периода от м. януари до м. ноември 2022 г. в град София.
  4. Обявени свободни работни места за периода от м. януари до м. ноември 2022 г. в град София по сектори на икономиката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-1055/06.12.2022 г.

на министъра на образованието и науката)