Доклад за разрешаване на маломерни паралелки

Изх. № РУО1-27408/04.09. 2023 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
С МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със спазване на изискванията на чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 69, ал. , и ал. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приложено Ви изпращам образец на доклад за разрешение за съществуване на маломерни паралелки за учебната 2023/2024 г. Припомням, че копие от доклада трябва да бъде изпратен и до Столична община като финансиращ орган

Приложение: Образец на доклад за разрешение за съществуване на маломерни паралелки за учебната 2023/2024 г. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД